Public utility companies
# Public utility companies City Activity e-mail
# АД Дрисла Скопје Аеродром (Град Скопје) Депонирање и согорување на комунален и медицински отпад drisla@drisla.mk
# ЗЈКП Пела Хигиена Могила Одржување на комунална хигиена pelahigiena@yahoo.com
# ЈКП Арачиново Арачиново
# ЈКП Бошава Демир Капија Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpbosava@yahoo.com
# ЈКП Вардар Брвеница Водоснабдување
# ЈКП Водна Кула Зрновци Одржување на комунална хигиена
# ЈКП Водовод Илинден Водоснабдување vodovodjkp@yahoo.com
# ЈКП Водовод и канализација Македонски Брод Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpvikbrod@t-home.mk
# ЈКП Врапчиште Врапчиште Одржување на комунална хигиена jkpvrapciste@yahoo.com
# ЈКП Гази Баба 2007 Гази Баба (Град Скопје) Собирање,обработка и снабдување со вода jkp@gazibaba.gov.mk
# ЈКП Дебрца Дебарца Водоснабдување одведување на отпадни води komunalecdebarca@hotmail.com
# ЈКП Дервен Велес Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена derven@t-home.mk
# ЈКП Еремија Вевчани Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jperemijavevcani@yahoo.com
# ЈКП Зелениково Зелениково Водоснабдување и одржување на комунална хигиена jkp_zelenikovo@yahoo.com
# ЈКП Илинден Илинден Одржување на комунална хигиена jkpilinden@yahoo.com
# ЈКП Исар Штип Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpisar@t-home.mk
# ЈКП Камена река Македонска Каменица Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpkamenareka@yahoo.com
# ЈКП Козјак Старо Нагоричане Одржување на комунална хигиена jkpkozjak@yahoo.com
# ЈКП Комуна Крушево Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена komunakrusevo@yahoo.com
# ЈКП Комуна Ново Село Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jkpkomuna@hotmail.com
# ЈКП Комуналец Битола Одржување на комунална хигиена komunalecbt@komunalecbt.com.mk
# ЈКП Комуналец Градско Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена
# ЈКП Комуналец Гевгелија Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена komunalecgevgelija@yahoo.com
# ЈКП Комуналец Гостивар Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена memedali_xhaferi@hotmail.com
# ЈКП Комуналец Демир Хисар Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена peco_nalovski@yahoo.com
# ЈКП Комуналец Кавадарци Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена komunaleckav@t-home.mk
# ЈКП Комуналец Кичево Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpkomunaleckicevo@gmail.com
# ЈКП Комуналец Крива Паланка Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpkomunaleckp@yahoo.com
# ЈКП Комуналец Неготино Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpknegotino@t-home.mk
# ЈКП Комуналец Пехчево Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jkpkomunalecpehcevo@yahoo.com
# ЈКП Комуналец Пласница Одржување на комунална хигиена
# ЈКП Комуналец Прилеп Одржување на комунална хигиена presskomunalec@yahoo.com
# ЈКП Комуналец Свети Николе Водоснабдување одведување на отпадни води jkpkomunalecsvetinikole@yahoo.com
# ЈКП Комуналец Струга Одржување на комунална хигиена komunalnostruga@yahoo.com
# ЈКП Комуналец Струмица Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpkd.komunalec@hotmail.com
# ЈКП Комунална хигиена Новаци Одржување на комунална хигиена komunalnahigiena@gmail.com
# ЈКП Комунална чистота Богданци Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена komun_cistota@t-home.mk
# ЈКП Лакавица Конче Водоснабдување и одржување на комунална хигиена
# ЈКП Лозово Лозово Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена
# ЈКП Никола Карев Пробиштип Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jkp.nikolakarev@gmail.com
# ЈКП Нискоградба Битола Одржување на улици и патишта,одведување на атмосферски и отпадни води niskogradba@t-home.mk
# ЈКП Облешево Чешиново-Облешево Одржување на комунална хигиена cesinovo-oblesevo@t-home.mk
# ЈКП Огражден Босилово Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена ograzdenjkp@yahoo.com
# ЈКП Пазари Битола Уредување и користење на општински пазари jppazari@t-home.mk
# ЈКП Пелагонија Кривогаштани Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jppelagonija@yahoo.com
# ЈКП Петровец Петровец Одржување на комунална хигиена jkp.petrovec@yahoo.com
# ЈКП Плаваја Радовиш Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена plavaja.radovis@gmail.com
# ЈКП Полин Дојран Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jkp_polin@T-HOME.MK
# ЈКП Пролетер Ресен Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jkp-proleter@t-home.mk
# ЈКП Росоман Росоман Водоснабдување одведување на отпадни води opstrosoman@t-home.mk
# ЈКП Сарај Сарај (Град Скопје) Одржување на комунална хигиена ekonomistis @hotmail.com
# ЈКП Скопска Црна гора Чучер Сандево Водоснабдување одведување на отпадни води jkpscg@yahoo.com
# ЈКП Солидарност Виница Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена solidarnost.vinica@adkom.org.mk
# ЈКП Сопиште Сопиште Одржување на комунална хигиена
# ЈКП Стандард Дебар Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jkp_standard@hotmail.com
# ЈКП Студеничани Студеничани Одржување на комунална хигиена
# ЈКП Тетово Тетово Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена nkp-tetova@hotmail.com
# ЈКП Тополка Чашка Одржување на комунална хигиена jpktopolka@t-home.mk
# ЈКП Турија Василево Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpturija@yahoo.com
# ЈКП Услуга Берово Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена berovo.usluga@gmail.com
# ЈКП Хигиена Теарце Одржување на комунална хигиена komuna.tearce@gmail.com
# ЈКП Чист Ден Ранковце Водоснабдување одведување на отпадни води jkpcistden@yahoo.com
# ЈКП Чистота Јегуновце Јегуновце Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена o-jegunovce@mt.net.mk
# ЈКП Шари Боговиње Одржување на комунална хигиена bogovinje@komunabogovinje.gov.mk
# ЈП Водовод Куманово Водоснабдување одведување на отпадни води kuvod@t-home.mk
# ЈП Водовод Битола Водоснабдување direktor@vodovodbt.mk
# ЈП Водовод и канализација Аеродром (Град Скопје) Водоснабдување и одведување на отпадни води kontakt@vodovod-skopje.com.mk
# ЈП Водовод и канализација Прилеп Водоснабдување одведување на отпадни води contact@vikpp.com
# ЈП Долнени Долнени Водоснабдување и одржување на комунална хигиена
# ЈП Кале Центар Жупа Одржување на комунална хигиена
# ЈП Комунален Сервис Валандово Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена komunalenservis@gmail.com
# ЈП Комунална хигиена Аеродром (Град Скопје) Одржување на комунална хигиена posta-khs@khigiena.com.mk
# ЈП Кратово Кратово
# ЈП Нискоградба Охрид Одржување на улици и патишта,одведување на атмосферски и отпадни води
# ЈП Одржување Желино Одржување на комунална хигиена mimbajtja.zh@hotmail.com
# ЈП Охридски комуналец Охрид Одржување на комунална хигиена ohridkom@t-home.mk
# ЈП Пазари Прилеп Уредување и користење на општински пазари и наплата на такса
# ЈП Пазаришта Куманово Уредување и користење на општински пазари и наплата на такса jppazarista@gmail.com
# ЈП Паркови и зеленило Аеродром (Град Скопје) Одржување на паркови parkovi@t-home.mk
# ЈП Пиша Липково Одржување на комунална хигиена
# ЈП Плачковица Карбинци Одржување на комунална хигиена
# ЈП Погребални услуги Свети Николе Одржување и уредување на гробишта pogrebalniuslugisvn@yahoo.com
# ЈП Студенчица Кичево Регионално снабдување со вода jpstudencica@yahoo.com
# ЈП Управување со градски гробишта Охрид Одржување и удредување на гробишта gradskigrobista@t-home.mk
# ЈП Чистота и зеленило Куманово Одржување на комунална хигиена cistots@t-home.mk
# ЈПКД Маврови анови Маврово и Ростуша Водоснабдување одведување на отпадни води,и одржување на комунална хигиена jpkdmavrovo@yahoo.com
# КЈП Водовод Кочани Собирање обработка и снабдување со вода office@vodovodkocani.com.mk
# МЈП Проаква Охрид Водоснабдување одведување на отпадни води javnost@vodovodohrid.com.mk
# МЈП Проаква Струга Водоснабдување одведување на отпадни води